از صدای سکوت دلم خسته ام

گاهی دلم میگیرد

گاهی دلم میگیرد

از آدم هایی که در پس نگاه سردشان

با لبخندی گرم فریبت می دهند

دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند

....ونوری که تاریکی می دهد

از کلماتی که

چون شیرینی  افسانه ها فریبت می دهند

دلم میگیرد

از سردی

چندش آور دستی که دستت را می فشارد

ونگاهی که

به توست وهیچ وقت تورا نمی بیند

از دوستی که برایت 

هدیه

دوبال برای پریدن می آورد

وبعد

 پرواز

را بامنفور ترین  کلمات دنیا معنی می کند

دلم میگیرد از چشم امید داشتنم به این

همه هیچ

گاهی حتی

از خودم هم دلم میگیرد

(دکتر علی شریعتی)