دل است دیگر گاهی تنگ می شود ..

دل است دیگر گاهی می گیرد ..

گاهی قنوت را به سجده می کشاند ..

گاهی درد را به بغض می کشاند ..

گاهی گل می کند اب را ..

گاهی سخت دلگیر می شود ..

گاهی منتظر می ماند ..

دل است دیگر ...

نمی فهمد!!!

زهرامحدثی(گیلانی)