ای کاش که معشوقه ی امثال تو باشم

بگذار در این غزل کمی مال تو باشم

گیسوی پریشان شده در باد بهانه ست

با موی رها سخت به چنگال تو باشم

بازار غزل پوچ و کسادست نباشی

برگرد بیا ..شاعر فعال تو باشم

باید که به اسم تو مرا بشناسند

باید که فقط زیر پر و بال تو باشم

من و تو و یک جنگ جهانی!

ای کاش که با بوسه در اشغال تو باشم!