باران به تنم همیشه ارام ببار ..

نم نم برس از مسیر ایام ببار ..

من منتظرم دوباره برگردی تو

از هر طرف امدی سرانجام ببار ..