چشمان تو اشوب به پا کرده در این شهر !!!

فریاد از این شورش و این جرم سیاسی !