رویاهایم را به سمسار دادم ..

پشت شیشه ی مغازه نوشت :

کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی