در قلب تو سرمایه گذاری کردم . . .


من صاحب یک معدن سنگم انگار!