لب های تو لب نیست،عذابیست الهی


باید که عذابی بچشم گاه به گاهی....