در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود 

عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

لاادری