در جهانی که پر از فرضیه های "شدن "است...

واقعا سوختم و..

باختم و..

دود شدم!

علیرضا اذر