پرنده ها هرگز دیرشان نمى شود.

هیچ سگى ساعتش را نگاه نمى کند و گوزنها نگران فراموش کردن تولدها نیستند!

فقط انسان، زمان را اندازه مى گیرد و ساعت را اعلام مى کند.

و به همین دلیل فقط انسان است؛ 

که از ترسى فلج کننده، رنج مى برد!

ترس تمام شدن وقت...!


از رمان "The time keeper"