خواستم منکر عشقت بشوم فهمیدم 

از ته قلبِ من اخبارِ مُوثّق داری... 

میشود فاش همه آن چه میان من و توست 

که توام مثل خودم چشمِ دهنْ لق داری.. 

مهدی عابدی