خدا همین جاست!

در پس احساست ...

انگشت اشاره ات را بالا ببر

لمسش می کنی...!