صدای گریه اش شنیده می شود

حتی در حجم ترافیک

و

در تراکم روزمرگی ها

تهران هر چه قدر که بزرگ شود

هنوز هم

فرزند توست

               "شاعر تهران"

و بوی شهرزاد و سندباد را می دهد...!

 

 

 

 

"پوریا بیگی"