‏متنی ندارم. حرفم حرف ساده ایست؛ 

امشب مرایاد کن. 

درهر"الغوث"که میگویی، شاید به حق"یارب"گفتنت "خلصنا"یت برای من هم مستجاب شود ...


 التماس دعا