بهم نریز شعر هایم را
دوستت دارم ...
بیشتر از این چه وزنی می خواهی ؟
می خواهمت ..می خواهی ام ..
ببین قافیه اش جور شد !
شب ها عبور می کنی از خواب هایم!
بیشتر از تو چه ارایه ای می خواهم؟
تو می خندی تمام شعر هایم اهنگین می شود
دیگر چه می خواهم؟
تو باشی ..جهان هست ..
بیشتر از این احساس می خواهی؟
تو هستی ..عشق هست ..لبخند هست ..
جهان هست ...دست های گرمت هست ..
دست های سردم هست ..!
و لحظه ی اعجاز ..لحظه ی برخورد نگاهمان!
ببین تمامش جور شد!
تو باشی شاعر می شوم!
زهرامحدثی(گیلانی)