درد یعنی روز به روز بگذرد و هر روز که می گذرد بیشتر به تنهایی ات ایمان بیاوری...درد یعنی بغضی که یک عمره گلوتو گرفته... درد یعنی دلی که دل دل می کند که بگیرد... درد یعنی چشمانی که اشک را به سخره میگیرند... درد یعنی حال من! 

زهرا