مرگ زیبا ترین نقطه جهان هستی است وقتی 

من آن را از دستان تو طلب میکنم

بغض سخت ترین کار وقتی 

دل هوای درد میکند

و تویه مسافر چه میدانی 

ایستگاه بین راهی قلبم 

درش بسته می شود وقتی 

به هوای برگشتن میروی

بسته می ماند تا کسی 

نکند خیال

که شاید..

گاهی...

قصد عزیمت به آن را 

داشته باشد.. 

زهرامحدثی (گیلانی)