خسته ام ..
نه به اندازه ی مسافری که کیلومترها راه را پیاده رفته ...
نه به اندازه ی مادری در خانه ی سالمندان ..
نه به اندازه ی عاشقی که معشوقه رهایش کرده ..
نه کوه کنده ام ...نه سر به بیابان گذاشته ام ..
فقط ...
کمی بغض سنگینی می کند روی احساسم!
فقط حال خوبی ندارم ...
خسته ام ...
به اندازه ی خودم ...
به اندازه ی من حقیقی ام !
زهرامحدثی(گیلانی)