آرزومه که یه لحظه رو به روی من بایستی

آخه قلبم نگرونه توی شهری که تو نیستی

تو خیال کن ادمای همه دنیا توی شهره

توی شهر بی تو اما

دل من با همه قهره!

توی شهری که تو نیستی

همه جا رو غم گرفته

هرکجا رفتی صدام کن !

عزیزم دلم گرفته

شدم اون غریبه ای که تو نباشی نمی ارزه

دارم از نفس میوفتم مثل یه گیاه هرزه..