دو واره آسمانه دیل پورابو 

سیه ابرانه جیر مهتاب کورابو

ستاره دانه دانه رو بیگیفته

عجب ایمشب بساط غم جورا بو 

تی واسی مو دامون بوشوم 

افسرده و نالون بوشوم  

جنگل سیاه و سرده 

می آه دیل پور درده