برای تو مینویسم.. 

که آتش بگیرد باران...

برای تو مینویسم جهان غرق شود..

حال من شاید کمی بهتر شود...

برای تو مینویسم 

چون دلم تنگ است... 

کمی تنگ تر از بغض تو..

برای تو مینویسم شاید بخوانی.. 

شاید بدانی که دلم برایت تنگ است!

زهرامحدثی (گیلانی)