فقط می خوام که حالمو بدونی..

غروب غم انگیز ترین تابلوی دنیا می شود وقتی نقاشش تو باشی ..

وقتی با پای رفتن تو به شب برسد ...

وقتی اخرین بیت شعر ..

منتهی می شود به دلتنگی من !

تو می روی تمام جهان غرق سکوتتند ...

صدایی نیست ..خوب گوش کن!

صدایی می آید !

هیس!!

صدای کیست؟؟!

واژه ها ساکت باشید!

اه ...

صدای بغض من است ..

که می شکند ..

وقتی تو ...رشته های بودن را پنبه میکنی ...

وقتی پا در دام رفتن می گذاری ..

تو می روی تمام جهان می رود ...

تو می روی ...

زهرامحدثی(گیلانی)