این همه دروغ بهر چی؟

چنین شتابان به سمت دوزخ رفتن بهر چی؟

زنجیر از پا بریدن و دویدن به سوی آتش بهر چی؟

خدا را راندن از خود و شیطان را دعوت کردن به خانه بهر چی؟

حرف های سبک و بی معنی بهر چی؟

این همه ذهن خود را پختیم و کتاب و درس

اخرش خار شدن به دست خود بهر چی؟

قران های خاک گرفته و دل های خاک گرفته..
نگاه های زهر الود و پر از گناه ..
زبان های تلخ تر از زهر!!!

ادم های سنگی...دل های یخی ...

این همه ریا و تهمت و غیبت بهر چی؟

به کجا می رویم چنان شتابان ؟!!

به سوی دوزخ ایمان مرده مان یا دوزخ عدل الهی؟

به سوی قهر خدا یا گناه کبیره؟!!

به سوی چه می رویم؟!

نگاهی به عقب بینداز!

چه داری؟

به کجا می روی؟

هی امروز به فردا سپردن و رفتن!

تا کی؟؟

هی جسم خاکی به رخ کشیدن تا کی؟

از یاد نبر ..

جسم تو از جنس همان خاکی است که لگد مال می کنی زیر پاهایت!!!

زهرامحدثی(گیلانی)