میدانی... 

گاهی بی هوا، هوایت هوایی می کنم تمام وجودم را 

گاهی که نیستی.. بغض میکنم... شاعر می شوم..

سکوت تو منتهای تمام فریاد هاست..

فریاد های دل من!

آسمان هم می داند حال مرا

بازی در می آورد با ستارگان 

که شاید کابوس هایم را 

از یاد ببرم..

نمی دانم..شاید.. شاید.. 

دریا هم عاشق شده.. 

آخر بر روی موج 

نوشته بود مرداب!

دریا تمام عاشق هایش را

از دست خواهد داد

تمام ماهی ها می روند از بسترش 

طردش میکنند..

وقتی.. 

هوای عشق مرداب به سرش بزند...

زهرامحدثی(گیلانی)