با عطر تو در اتاق خود تا ماندم

با خاطره ات دوباره تنها ماندم

تو رفته ای و دلم دو جا می کوبد

من نیمه ای از تو ام چرا جا ماندم ؟