زیر این شهر دوصد حفره زدم بلکه تو را

بین کهریزک و تجریش به دام اندازم ..

افزودن تصویر از فضای اختصاصی