سرانجام ماه تو از شب نگیرم

در اغوشت نلرزم ،تب نگیرم

هوا وقتی خراب بوسه باشد

چرا من از خیانت لب نگیرم؟

شهرادمیدری