خیال کودتا دارم از استبداد چشمانت ..

تحصن کرده ام فعلا به گوهر شاد چشمانت...!

تو از حزب سیه چشمان،من از کابینه ی عشقم..!

به بادم می دهد اخر خیال یاد چشمانت!!!