از نسل بهار و دشت شالی هستی

مشتی به دهان خشکسالی هستی

از پا قدم تو باز باران آمد...

ای عشق!گمان کنم شمالی هستی؟!

بهرام محمودی