مثل یک کنکوری آشفته از یک تست بد..

رتبه ام بالا و پایین میشود با چشم تو ..

مستی اش قطعا مرا در اوج، ماوا میدهد..

میبرد اما به پایین پیچش ان اخم تو...