میلاد با سعادت شاه شاهان ،سرور شیعیان ،جان جانی ایران برهمه ی مومنان مبارک ..

خوشا به حال کسی که امروز به میهمانی ات آمده آقا...