شعبه ای از صادرات قند کشور با من است

از لبانت مینویسم شعر و صادر می کنم ...