من مینویسم :


         "دوصتط دارم !" 


بگذار همه مسخره کنند! 


      من ''''طو'''' را یک جور دیگر 


 جوری که هیچ کس بلد نیست 


      " دوصط دارم !"