هر شب کافی است 

پای بوسه های تو درمیان باشد تا

به گلستان شدن هیچ آتشی 

ایمان نیاورم...