عاقلان گویند دوری کن ز عشق روی دوست!

ما و از عشق رخش دوری؟!.....مگر دیوانه ایم!!!!