چشمانت را نمی فهمم !

هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم

با هنر های مفهومی!

با من سنتی

به زبان ساده ی نوازش

با دستانت حرف بزن...