خدایا انقدر دوستت دارم که قاصر است زبان واژه ها ...

شرمنده ام که بودی و ندیدم !

شرمنده ام که می گشتم به دنبال ارامش در کنار ادمی!

شرمنده ام که همیشه دستانم را گرفتی و بلندم کردی !

شرمنده ام که بودنت را ندیده گرفتم ...

شرمنده ام که بد بودم !

شرمنده ام !

به عظمتت خودت ببخش گناهم را ...

ممنونم که همیشه حواست بهم هست!

ممنونم که هستی!

دوستت دارم !

زهرامحدثی(گیلانی)