سیر نمی شوم ز تو ،ای مه جان فزای من!

جور مکن جفا مکن،نیست جفا سزای من!

با ستم و جفا خوشم،گرجه درون اتشم!

چونکه تو سایه افکنی بر سرم ای همای من!

مولانای جان