در اب شستی تن بی تابت را

دیدند تمام رود ها خوابت را

لبهام شکل بوسه -ماهی شده اند

بنداز درون اب قلابت را ...