عاشقت باشم و پنهان کنم و پیر شوم 

این خودش فلسفه ی عشق درونی من است

هی نگاهت بکنم ، گم بشوم در چشمت 

گم شدن در شب چشمان تو پیدا شدن است 


عمران میری